Nydyrking

Som nydyrking reknar ein fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark. Ny oppdyrking av jordbruksareal, som har lege unytta i over 30 år, kjem og under omgrepet nydyrking. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark vert ikkje rekna som nydyrking.

 

Dersom du ynskjer å dyrke nye areal til jordbruksføremål må du søkje kommunen om godkjenning. Dette er heimla i forskrift om nydyrking, m.a. for å sikre omsyn til natur- og kultur-landskapsverdiane.

 

Ytterlegare informasjon med søknadsskjema for godkjenning av plan for nydyrking finn du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/soke-om-nydyrking