Straumstøtte og ENØK

Vestre Slidre kommunestyre har fatta vedtak om to ordningar for hhv straumstøtte og ENØK-tiltak til næringslivet i kommunen.

Ny søknadsrunde: Straumstøtte til næringslivet

Formålet med straumstøtteordninga er å bidra til at Vestre Slidre kommune, trass historisk høge straumprisar, framleis har eit rikt og variert næringsliv ved å bidra til at elles berekraftige verksemder i Vestre Slidre kommune får mindre økonomiske problem som følge av dagens straumprisar.

Søknadsskjema for ordningen ligger her: Søknadsskjema straumstøtte (DOCX, 23 kB)

I søknadsskjemaet ligger det også innbakt informasjon om ordningen. 

Kommunen har avsett 750 000 kr til ordninga. Formannskapet har i møte 25.mai fatta vedtak på søknader som kom inn før fristen 5.mai.  Søknadsfrist for ny søknadsrunde er sett til 15.juni 2023.  Søknadsskjema sendes post@vestre-slidre.kommune.no. Ved spørsmål om ordningen ta kontakt med Ivar E T Hagerup 918 19 866.

ENØK-ordning for næringslivet

Formålet med ENØK-ordninga er energisparing for verksemder som på sikt vil medføre vesentleg reduksjon i straumutgiftene, samt stimulere næringslivet.

Søknadsskjema for ordningen ligger her: Søknadsskjema ENØK-ordning. (DOCX, 21 kB)

I søknadsskjemaet ligger det også innbakt informasjon om ordningen. 

Kommunen har sett av 1 000 000 kr til ordninga. Søknadsfrist er sett til 20. september 2023. Søknadsskjema sendes post@vestre-slidre.kommune.no. Ved spørsmål om ordningen ta kontakt med Ivar E T Hagerup 918 19 866.