Stammespråk - ei ordliste

avvirkning = Hogst av tømmer

bonitet = Hvor fort vokser trærne? 14 er dårlig, 23 er bra. G står for gran og F står for furu

drift = En organisert tømmerhogst i et avgrensa område.

foryngelse = Å få det til å vokse ny skog der man har hogd. Planting, såing eller ”naturlig foryngelse” (å la trærne gjøre det selv)

hogstklasse = Hvor gammel er skogen? I=Snau hogstflate, II=nettopp planta, III=yngre produksjonsskog: baby til fjortis, IV=eldre produksjonsskog: voksne, V=hogstmoden skog: på gamlehjemmet

lunne = En haug med tømmer, sortert etter hva det skal brukes til

MIS = Miljøkartlegging i skog. Kartlegging av biologiske verdier

MIS-figur = Et biologisk viktig område (død ved, rik bakke) minst 2 mål

proveniens= Hvor er treet tilpassa å vokse? Sør/Nord, høyt til fjells/i lav-landet

skogbrukssjef/ rådgiver/fagansvalig skog = kommunalt ansatt som forvalter lovverk som har å gjøre med skogbruket.