Skogbruksavdelinga

Tilskot til opprydding av vindfall etter storm og tilsvarande hendingar

Det er no mogleg å søke om tilskot til opprydding av vindfall.
Søknad kan sendast elektronisk eller på papir.

Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet si heimeside

Søknadsfrist for skogeigar er 01.11.2022

 

Stormskader på skog i Vestre Slidre.

Det vart ein del vindskader på skogen i Vestre Slidre i samband med uværet , og det ligg ein god del skog nede fleire plassar.

Det er viktig at alle skogeigerar gjer seg kjent med situasjonen i eigen skog. Har du stormskader må du sjekke om du har stormskadeforsikring. Dei som har forsikring hos Skogbrand må melde skade. Dette kan du gjere her: https://www.skogbrand.no/meld-skade

Det er viktig at det blir meldt skade til forsikringsselskapet så fort som mulig, og det må ikkje startast hogst før forsikringsselskapet har taksert skaden.

Opprydding av vindfall er et farlig arbeid. Arbeid med vindfall må berre utførast  av personar med kompetanse til dette

Viken Skog arbeider med å legge ein plan for opprydding slik at kapasiteten på hogstmaskiner kan bli best mogleg utnytta. Ta kontakt med skogbruksleiar om du hatt skade og har behov for hjelp til oppryddinga.

Skogbruksavdelinga skal gje fagleg råd i spørsmål knytt til skogbruk. Her vil du m.a. få informasjon om ulike lover og reglar og tilskotsordningar i skogbruket.

 

Lovforvaltning

Avdelinga skal medvirke til at næringsutøvarane nyttar skogressursane sine på ein samfunnsmessig, økonomisk og miljømessige forsvarleg måte. Skogbrukssjefen har ansvar for skogoppsynet i kommunen. Desse sakene etter ulike forskrifter og lover i skogbruket vert handsama hjå avdelinga:

  • vegbygging
  • skogskjøtsel
  • hogst i vernskog
  • rentemiddelbudsjett for skogbruket
  • bruk av skogfond
  • tilskott

 

Avdelinga har og ansvaret for utmarksressursar som viltforvaltning, innlandsfiskelov, lov om motorferdsel m.v.

Kontaktinfo

Terje Karlsen
Avdelingsleiar - forvaltning
E-post
Mobil 97 58 23 29

Adresse

Besøks- og postadresse:

Vestre Slidre kommune
Slidrevegen 16
2966 Slidre

tlf: 61345000

Kartpunkt