Skogbruksavdelinga

SkogSkogbruksavdelinga skal gje fagleg råd i spørsmål knytt til skogbruk. Her vil du m.a. få informasjon om ulike lover og reglar og tilskotsordningar i skogbruket.

Lovforvaltning

Avdelinga skal medvirke til at næringsutøvarane nyttar skogressursane sine på ein samfunnsmessig, økonomisk og miljømessige forsvarleg måte. Skogbrukssjefen har ansvar for skogoppsynet i kommunen. Desse sakene etter ulike forskrifter og lover i skogbruket vert handsama hjå avdelinga:

  • vegbygging
  • skogskjøtsel
  • hogst i vernskog
  • rentemiddelbudsjett for skogbruket
  • bruk av skogfond
  • tilskott

 

Avdelinga har og ansvaret for utmarksressursar som viltforvaltning, innlandsfiskelov, lov om motorferdsel m.v.

Kontaktinfo

Terje Karlsen
Avdelingsleiar - forvaltning
E-post
Telefon 61 34 50 99

Adresse

Vestre Slidre kommune
Slidrevegen 16
2966 Slidre

Kartpunkt