Kommunale bustadtomter

Vestre Slidre kommune har flotte bustadtomter for sal:

I Rønshagadn bustadfelt er følgjande tomter ledige for salg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 13.  Tomt nr. 14 - 17 + Terrasse er plan for seinere utbygging. Kostnad for tomtegrunn er kr. 150.000,- pr. tomt. Veg, vatn og avløp lagt fram til tomtegrense, er inkludert i tomteprisen.

I Sponbakkadn bustadfelt er følgjande tomter ledige for salg: 1, 3, 6, 9, 10, 13 og 25. Tomt nr. 26 - 33 er plan for seinere utbygging. Kostnad for tomtegrunn er kr. 135.000,- pr. tomt. Veg, vatn og avløp lagt fram til tomtegrense, er inkludert i tomteprisen.

Reguleringsplan for Prestgardshavnin bustadområde i Slidre er vedteken og vi er i gang med prosessen rundt kjøp av området.

For alle bustadtomter gjeld følgjande:

  • Tilkoplingsavgift for vatn og avløp må betalast på vanleg måte i henhald til gebyr gjeldande for tidspunkt ved påkobling.
  • Utgifter til oppmålingsgebyr, festekontrakt og skøyte må tomtekjøpar sjølv betale.
  • Tilkoplingsavgift for straum til Valdres Energi må tomtekjøpar sjølv betale (For Rønshagadn er dette inkludert).

Om private tomter

Kommunen er og positive til spreidd bustadbygging ved å få kjøpt tomt av private. Vilkår for spreidd bygging er at det ikkje kjem i konflikt med vesentlige LNF/kultur- og verneinteresser. Vassforsyning og avløp må kunne løysast på forskriftsmessig måte, samt at avkjøring kan godkjennast.

Kontaktinfo

Ivar Aaker
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 91 86 26 64

Ansvarlig for kommunal eiendomsforvaltning.