Kommunale bustadtomter

Vestre Slidre kommune har tilbod om gratis bustadtomter.

I Rønshagadn bustadfelt er følgjande tomter ledige for salg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 13.

I Sponbakkadn er følgjande tomter ledige for salg: 1, 3, 6, 9, 10, 13 og 25.

Rønshagadn: Tomt nr. 14 - 17 + Terrasse er plan for seinere utbygging.

Sponbakkadn: Tomt nr. 26 - 33 er plan for seinere utbygging.

Vedtaket om gratis bustadtomter og betingelser

 

KS-036/19 Vedtak, 02.05.2019:

  1. Vestre Slidre kommune tilbyr gratis tomt til alle som ynskjer byggje og busetja seg i kommunen.
  2. Tilbodet gjeld alle tomter regulert til bustadformål som kommunen eig.
  3. Bygging av bustad må igangsetjast etter seinast 3 år etter at kontrakt er signert. Dersom vilkåra ikkje blir oppfylt, kan kommunen krevje at tomta vert tilbakeført til kommunen eller at tomtekjøpar kan velja å betale den til ein kvar tid gjeldande pris for tomta.
  4. Tomta kan ikkje overdragast til ein tredje part før den er bebygd, utan kommunens godkjenning.
  5. I tilbod med gratis bustadtomt inngår følgjande:
  • Tomtegrunn (ved festeavtaler må tomtekjøpar betale årleg festeavgift)
  • Grunnlagsinvesteringar i veg, vatn og avløp er inkludert.
  • Tilkoplingsavgift for vatn og avløp må betalast på vanleg måte i henhald til gebyr gjeldande for tidspunkt ved påkobling.
  • Utgifter til oppmålingsgebyr, festekontrakt og skøyte må tomtekjøpar sjølv betale.
  • Tilkoplingsavgift for straum til Valdres Energi må tomtekjøpar sjølv betale (For Rønshagadn er dette inkludert).

     6. Vedtaket gjeld til 31.12.2019. Kommunestyret vert oppfordra til å gjere ei ny vurdering i   løpet av hausten 2019.

Om private tomter

Kommunen er og positive til spreidd bustadbygging ved å få kjøpt tomt av private. Vilkår for spreidd bygging er at det ikkje kjem i konflikt med vesentlige LNF/kultur- og verneinteresser. Vassforsyning og avløp må kunne løysast på forskriftsmessig måte, samt at avkjøring kan godkjennast.

Kontaktinfo

Ivar Aaker
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 61 34 50 71

Ansvarlig for kommunal eiendomsforvaltning.