Kommunale bustadtomter

I Vestre Slidre kommune har vi no tilbod om gratis bustadtomter.

For tida er det fleire ledige bustadtomter i Sponbakkadn bustadfelt i Slidre (tomtene øvst i feltet vil få godkjent vasstrykk i løpet av 2019).

I Rønshagadn bustadfelt er tomt nr. 9, 11, 12, og 18 solgt.

Rønshagadn: Tomt nr. 14 - 17 + Terrasse er plan for seinere utbygging.

Sponbakkadn: Tomt nr. 26 - 33 er plan for seinere utbygging.

Vedtaket om gratis bustadtomter og betingelser

 

KS-003/16 Vedtak, 28.01.2016:

Vestre Slidre kommune tilbyr gratis tomt til alle som ynskjer byggje og busetja seg i kommunen. Tilbodet gjeld alle tomter regulert til bustadformål som kommunen eig. Bygging av bustad må igangsetjast etter seinast 3 år frå festekontrakt/skøyte er utsted. Dersom vilkåra ikkje blir oppfylt, kan kommunen krevje at tomta vert tilbakeført til kommunen eller at tomtekjøpar kan velja å betale den til ein kvar tid gjeldande pris for tomta.

Tomta kan ikkje overdragast til ein tredje part før den er bebygd, utan kommunens godkjenning.

I «gratis tomt» inngår følgjande:

  • Tomtegrunn (ved festeavtaler må tomtekjøpar betale årleg festeavgift)
  • Ingen refusjon for veg, vatn og avløp inn på tomta
  • Tilkoplingsavgift for vatn og avløp må betalast på vanleg måte.
  • Utgifter til oppmålingsgebyr, festekontrakt og skøyte må tomtekjøpar sjølv betale.
  • Tilkoplingsavgift for straum til Valdres Energi må tomtekjøpar sjølv betale (For Rønshagadn er dette inkludert).

Tilbodet gjeld i 3 år frå vedtakets dato.

Om private tomter

Kommunen er og positive til spreidd bustadbygging ved å få kjøpt tomt av private. Vilkår for spreidd bygging er at det ikkje kjem i konflikt med vesentlige LNF/kultur- og verneinteresser. Vassforsyning og avløp må kunne løysast på forskriftsmessig måte, samt at avkjøring kan godkjennast.

Kontaktinfo

Ivar Aaker
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 61 34 50 71

Ansvarlig for kommunal eiendomsforvaltning.