Feiing og tilsyn

Frå 01.01.2018 har Valdres brann- og redningstjeneste IKS overtake ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for Vestre Slidre kommune. Administrasjonen for Valdres brann- og redningstjeneste IKS har kontorer i Valdres Næringshage på Fagernes. Det er lokalisert brannstasjonar i alle eigarkommunene, Vestre Slidre, Vang, Øystre Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal.

Ved søknad om fritak for feiing og feie-/tilsynsgebyr, er det nytt skjema fra Valdres Brann og Redningstjeneste IKS (sjå filvedlegg). Skjema sendast til Valdres Brann og Redningstjeneste IKS pr. post eller e-post: post@valdresbrannvesen.no

Ved spørsmål, kontakt Valdres Brann og Redningstjeneste, telefon 905 11 955.

Meir info finn du på heimesida til Valdres Brann- og Redningstjeneste:

https://www.valdresbrannvesen.no/tjenester/feiing-og-tilsyn/

Feiing og tilsyn på dine eigedomar