Eg vil hogge i skogen! Som skogeigar kva gjer eg?

Sjekkpunkter før hogsten kan ta til

Ikke la noen hogge i skogen din uten skriftlig kontrakt! Det viser seg at det lett blir uoverensstemmelser med påstand mot påstand. Da er det oftest du som skogeier som taper.

Viktige spørsmål og avklaringer du bør finne svar på før signering av kontrakt om hogst:

  • Er skogen hogstmoden, dvs. utvokst?
  • Hva er de økonomiske konsekvenser av å hogge nå, kontra å vente noen år?
  • Avklar eventuelle veibehov og muligheter for tilskudd til skogsveg så tidlig som mulig før hogst.
  • Hvis du har skogbruksplan med hogstforslag så bruk den.
  • Ta kontakt med minst to kjøpere av tømmer for pristilbud. Det er ofte store prisvariasjoner.
  • Søk nøytral faghjelp for vurdering av bl.a. hogstmodenhet, vegløsninger og pristilbud hvis du er i tvil.
  • Følg med på hogsten underveis, og få melding fra entreprenøren i god tid før hogsten er ferdig, slik at du kan sjekke at oppdraget er/blir utført i henhold til kontrakt.
  • For å ha bedre kontroll på måling av volum som går ut av skogen, kan du be om at det daglig blir tatt utskrift fra hogstmaskinens database.
  • Sjekk nøye virkesavregningen (oppgjørspapirene) for å for-sikre deg om at alt er kommet med, at priser,kostnader og skogfondstrekk mv. er som avtalt.