Godkjenning av reguleringsplan E16 Reiesvingen

I møte i kommunestyret den 23.04.2020 (sak KS-28/20) ble det med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 fatta følgjande vedtak:

Vestre Slidre kommune eigengodkjenner fremlagt reguleringsplan for E16 Reiesvingen, jfr plan- og bygningslova § 12-12.


Endelig plankart med vedlegg vert lagt ut på www.vestre-slidre.kommune.no samt på www.valdreskart.no