Barnehage

Velkommen til barnehagen!

Vestre Slidre kommune har to barnehagar: Røn naturbarnehage og Slidre barnehage.

Du kan lese meir om og sjå bilete frå barnehagene over.

Som føresette kan de logge inn via førsettportalen

Her finn du barnehage- og skulerute for 2022-2023 (PDF, 51 kB)

 

Når barnet begynner i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldra leggje til rette for at barnet kan få ein trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutinar og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjonar og knyte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørgje for tett oppfølging den første tida slik at barnet kan oppleve tilhøyrsle og føle at det er trygt å leke, utforske og lære.

Udir: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/overganger/begynne-i-barnehage/ 

 

Overgangar innad i barnehagen

Det skjer overgangar i barnehagen òg. Personalet skal sørgje for at barnet og foreldra får tid og rom til å bli kjende med andre barn og anna personale når eit barn byter barnegruppe.

Udir: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/overganger/innad-i-barnehagen/

 

Overgang frå barnehage til skule

Barnehagen skal i samarbeid med foreldra og skulen leggje til rette for at barnet kan få ein trygg og god overgang frå barnehage til skule, og eventuelt til skulefritidsordninga. Barnehagen og skulen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbodet til dei eldste barna i barnehagen, overgangen til skulen og skulestarten. Barnehagen må ha samtykke frå foreldra for å dele opplysningar om enkeltbarn med skulen.

Dei eldste barna skal få høve til å gle seg til å begynne på skulen og oppleve at det er ein samanheng mellom barnehagen og skulen. Barnehagen skal leggje til rette for at dei eldste barna har med seg erfaringar, kunnskap og ferdigheiter som kan gi dei eit godt grunnlag og  god motivasjon for å begynne på skulen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetida på ein god måte og møte skulen med nysgjerrigheit og tru på eigne evner. Barna skal få bli kjende med kva som skjer i skulen og skulefritidsordninga. 

Udir: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/overganger/overgang-skole/

Kommunen har i mange år arbeida for å sikre gode overgangar til barnehage, grunnskule og vidaregåande skule. Med gode rutiner og tett samarbeid ser vi heile opplæringsløpet i ein samanheng.

 

Andre nyttige lenker

PPT