Velkommen til barnehagen!

Søknad om barnehageplass 2023 – 2024

Alle som ynskjer barnehageplass eller endring av plass må søke elektronisk.
Link til søknadsskjema ligg over.

Søknadsfrist til årets hovudopptak: 1. mars  2023

Husstandar med låg inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i kulturskule, barnehage og SFO. Informasjon om ordningane og søknadsskjema finn de over.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Om barnehagane

Vestre Slidre kommune har to barnehagar: Røn naturbarnehage og Slidre barnehage.

Du kan lese meir om og sjå bilete frå barnehagene over.

Som føresette kan de logge inn via førsettportalen

Her finn du barnehage- og skulerute for 2022-2023 (PDF, 51 kB)

Betalingssatser

Redusert foreldrebetaling

Jmf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager §3 skal kommunen tilby reduksjoner i foreldrebetaling etter forskriften. 

Søskenmoderasjon for Vestre Slidre kommune fungerer på tvers av barnehage og SFO.

Det er i tillegg to moderasjonsordningar for familier eller hushaldninger med lav inntekt:

Redusert foreldrebetaling:
Dersom maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekten til hushaldningen, skal du ha redusert pris. Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekten sin per barn. Frå 01.01.2023 er maksprisen kr. 3 000, per. månad. Kostpengar kjem i tillegg. Frå 01.01.2023 gjeld ordninga for hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn 550 000,- kr per år.

Gratis kjernetid:
Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bur i hushaldninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis opphaldstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2022/2023 er inntektsgrensa 598 825 kroner. Ordninga med gratis kjernetid gjeld uavhengig deltids- eller heiltidsplass. For barnehageåret 2023/2024 gjeld gratis kjernetid for barn som er fødd i 2018, 2019, 2020 og 2021.

Du kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i Foresattportalen

Hugs dokumentasjon. Skattemeldinga finn ein i altinn.no 

Søknad for reduksjon gjeld for eit barnehageår. For barn som har fast plass i barnehagen eller skal starte i barnehagen frå hausten av, bør du søke innan 15. juni. For søknader før 1. august, gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut barnehageåret. Blir det søkt etter 1. august gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret. Dersom barnet starter midt i eit barnehageår, kan søknaden sendes månaden før barnet starter. Der er mogleg å søke undervegs i året dersom det skjer ei vesentleg og varig endring i hushaldninga si inntekt. Vedtak vil gjelde frå og med månaden etter søknadstidspunktet.

Her kan du lese meir om Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger

Barnehagestart og overgangar

Når barnet begynner i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldra leggje til rette for at barnet kan få ein trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutinar og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjonar og knyte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørgje for tett oppfølging den første tida slik at barnet kan oppleve tilhøyrsle og føle at det er trygt å leke, utforske og lære.

Overgangar innad i barnehagen

Det skjer overgangar i barnehagen òg. Personalet skal sørgje for at barnet og foreldra får tid og rom til å bli kjende med andre barn og anna personale når eit barn byter barnegruppe.

Overgang frå barnehage til skule

Barnehagen skal i samarbeid med foreldra og skulen leggje til rette for at barnet kan få ein trygg og god overgang frå barnehage til skule, og eventuelt til skulefritidsordninga. Barnehagen og skulen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbodet til dei eldste barna i barnehagen, overgangen til skulen og skulestarten. Barnehagen må ha samtykke frå foreldra for å dele opplysningar om enkeltbarn med skulen.

Dei eldste barna skal få høve til å gle seg til å begynne på skulen og oppleve at det er ein samanheng mellom barnehagen og skulen. Barnehagen skal leggje til rette for at dei eldste barna har med seg erfaringar, kunnskap og ferdigheiter som kan gi dei eit godt grunnlag og  god motivasjon for å begynne på skulen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetida på ein god måte og møte skulen med nysgjerrigheit og tru på eigne evner. Barna skal få bli kjende med kva som skjer i skulen og skulefritidsordninga. 

Kommunen har i mange år arbeida for å sikre gode overgangar til barnehage, grunnskule og vidaregåande skule. Med gode rutiner og tett samarbeid ser vi heile opplæringsløpet i ein samanheng.

Samarbeid på tvers av faggrupper

Kommunen har eit tverrfagleg innsatsteam for barn og unge i Vestre Slidre kommune, og vi samarbeider mellom anna med helsestasjonenPPT og barnevern.