Laurdag 14. januar vart det stort oppmøte av både store og små i Slidre sentrum. Aktiv Laurdag arrangerast månadleg i regi av Kultur og Frivilligheit med forskjellige aktivitetar. Denne gongen var det handballgruppa som sto for driften i Kulturkaféen samt handball i gymsalen. I tillegg var det symjing i symjehallen og brettspel og teikning på biblioteket. 

 

Ikkje minst vart det presentert eit nytt og spennande prosjekt for utvikling av Slidre sentrum i samarbeid med Valdres Næringshage: Eldvegenprosjektet. I den forbindelse vart det laga ein rebus som gjekk innom fem sentrale plassar i Slidre sentrum – Kulturkaféen, Tingstein, Sliredomen, Prestegardsjordet og gapahuken i starten av stien opp til Gardbergfeltet. Innbyggjarane fekk sjølv komme med innspel på korleis Eldvegen skulle gå og sjå ut, samt kor det kunne plasserast benkar, bålpanner, badstove, grillhus og anna. 

 

Du kan framleis ta denne spørjeundersøkinga på nett og kome med forslag her

Vestre  Slidre kommune innførte frå 14.11.22 byggestopp for Vasetområdet som soknar til Vaset Renseanlegg for bygg som skal kople seg på anlegget. Dette fordi renseanlegget over tid har hatt problem med å overhalde rensekrava.

Vestre Slidre kommune har teikna abonnement på Tilskuddsportalen. Dette er eit tilbod til alle lag, foreiningar og organisasjonar i Vestre Slidre kommune der ein kan søke midler til ulike prosjekter.

Kanskje treng fotball-laget ny drakter eller du vil vite kva for støtteordningar det er innanfor kultur? Portalen gjev oversikt over alle tilskotsordningar som tilbys norske organisasjonar, og du kan søke etter støtteordninger og tilskot i mange ulike kategoriar. Har du hovedansvar for laget eller organisasjonen går du inn på  https://tilskuddsportalen.no/ for å registrere deg. Dette er gratis!

Det er sett opp kurs i bruk av tilskuddsportalen for alle frivillige lag og organisasjonar:

Psykisk helse og kulturkontoret vil i samarbeid dekke tre dagar i Vaset skiheiser for barn og unge frå 5. til 10.klasse som er busette i Vestre Slidre kommune. 

Desse dagane er det tilbod om gratis kjøring for dei som ynskjer det:

Syndag 15. januar kl. 10.00-15.30

Syndag 12. februar kl. 10.00-15.30

Laurdag 11. mars kl. 11.00-15.30

Det vil vera moglegheit for å leige utstyr gratis.

Det vil vera på eige ansvar å delta, men ungdomsarbeidarane, Katrine og Ruben, vil vera tilstades.

Vi må ha påmelding på kven som ynskjer å delta på desse dagane. Send difor mail til Katrine: Katrine.bendiksen.opheim@vestre-slidre.kommune.no

Opplys også i eposten om du treng utstyr.

 

Det er mogeleg å bruke biblioteket utanom opningstidene, alle dagar mellom kl 08.00 – 22.00. Dette gjeld for dei med eigne nøkkelkort.

 

Ta kontakt med biblioteket om du ynskjer nøkkelkort for å få tilgang til biblioteket utanom opningstidene.

Visste du at:

  • Uoppmerksomhet er en faktor i én av tre bilulykker?
  • Hvis du kjører i 80 km/t og tar blikket av veien i 3 sekunder har du kjørt 66 meter?
  • Mobilen har en egen funksjon som heter «bilmodus»?

Vestre Slidre kommune har teikna abonnement på Tilskuddsportalen. Dette er eit tilbod til alle lag, foreiningar og organisasjonar i Vestre Slidre kommune der ein kan søke midler til ulike prosjekter.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024.

Fristen for å søke på ordninga er 16. Februar 2023 , klokka 13.00.  

Det er frivillige lag og organisasjonar og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus som kan søke tilskot. Ordninga gjeld både organisert idrett, eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.  

Dette er målgruppene for ordninga: 

  • Barn og ungdom frå 6-19 år i familiar med vedvarande låginntekt. 
  • Jenter med minoritetsbakgrunn frå 6 til 19 år, og jenter frå 6 til 19 år generelt i samanhengar der jenter er underrepresentert eller opplev særlege barrierar.
  • Personar med funksjonsnedsetting. Denne målgruppa er ikkje aldersavgrensa.
  • Noverande og framtidige unge leiarar og trenarar opp til 26 år, som er jenter/kvinner, eller personar som har funksjonsnedsetting eller minoritetsbakgrunn.

For meir info om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet trykk her

Helsedirektoratet anbefaler at personar som har høg risiko for å utvikle alvorleg sjukdom testar seg sjølv kvar dag i inntil fire dagar om dei får luftveissymptom. Ved positivt resultat eller forverring av symptomane, bør man oppsøke lege raskt, sjå Covid-19 - Hva er korona? - Helsenorge.

Personar med høg risiko for å utvikle alvorleg sykdom vil difor ha behov for tilgang til sjølvtestar
og Helsedirektoratet ber kommunane levere ut testar. Testane skal bli delt ut utan eigenbetaling.
Smittevernrådet om å halde deg heime når du er sjuk, er ikkje endra: Sjå Koronavirus - Helsenorge.

Kommunen har sjølvtestar til utdeling i tråd med teksta ovanfor. Testane er tilgjengelege på servicetorget på Slidretun. Opningstidar for servicetorget er:

2.jan frå kl 0800 - 1545.

Fint å ta juleferie etter ein flott KorArti-konsert. God jul til alle!