Måndag 19. august var det nye skuleåret i gang. Dagen starta med ei samling i gymsalen der vi hadde presentasjon av dei tilsette og namnopprop av alle elevane. 

Denne veka starta Lise Beth Bjørnø som ergoterapeut i Vestre Slidre kommune. Ein ergoterapeut er ekspert på aktivitet og deltaking, og arbeidar for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet uansett alder. Eksempel på dette kan vera å kunne delta og vera mest mogleg aktiv i leik, læring, arbeid eller i kvardagens generelle gjøremål.

Ergoterapeuten skal bidra til løysingar når det oppstår eit gap mellom ein persons helse og kvardagens krav. Det blir gjort ei kartlegging som visar kva som hindrar eller muliggjer kvardagsaktivitetar og rettar fokuset på kva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpast.

 

 

 

 

 

På avslutningsfesten for Vestre Slidre læringssenter kunne vi dele ut 23 deltakerbevis frå introduksjonsprogrammet!
Vi kunne sjå attende på eit innhaldsrikt introduksjonsprogram ned opplæring i norsk, samfunnskunnskap og arbeidstrening i nors kultur og yrkesliv.
Vi er særs stolte og nøgde over gode resultat frå siste språkprøver ved læringssenteret, og ynsker alle våre elever lukke til vidare.

 

 

 

Det er ein generell og absolutt bandtvangsbestemmelse i Hundeloven for perioden 1.4 – 20.08. 

I tillegg til reglane i Hundeloven, kan kommunane bestemme eigne forskrifter på områder som loven gir anledning til. For Vestre Slidre er det i lokal forskrift bestemt at det er utvida bandtvang i tida 21.8-10.10 for å ta omsyn til husdyr på beite. Reguleringa gjeld for der husdyr har lov å beite og faktisk beiter. Det er også vedteke bandtvang for ein del skiløyper; alle lysløyper og i 3/10 km på Vaset. Sjå forskrift under for meir detaljert informasjon.

 

 

 

Kommunestyret i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 20.06.19, sak KS-046/19, å legge forslaget til reguleringsplan for Tildheim hyttegrend ut til 1. gangs offentlig ettersyn. 

I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus og fritidsboliger. På bakgrunn av dette er Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger. 

 

 

Det er no inngått avtale med firma Dokka Entreprenør AS om bygging av gangvegen frå Slidredomen til Ølkenvegen. Kostnad for heile prosjektet ligg innafor vedteke budsjett på 6,5 mill.

Som følge av Jordbruksavtalen 2019 blir det mulig å søke på tilskudd for miljøvennlege spredemetoder for husdyrgjødsel som har spesielt stor betydning for utslipp av ammoniakk ( til og med indirekte lystgassutslipp) og luktproblem.

Lenke til Regionalt miljøtilskott

Beredskapsplan mot akutte rovviltskader på beitedyr i Vestre Slidre kommune er godkjent i kommunestyret den 20.06.2019.

Lenke til beredskapsplanen (PDF, 605 kB) 

Vestre Slidre kommune deltek i årets barkbilleregistrering. Dette blir gjort for å samanlikne bestanden av granbarkbiller frå år til år.