Slidre barnehage, avdeling Spretten, var denne veka på besøk utanfor sjukeheimen og Bergtun for å laga litt 17.mai-stemning for bebuarane der.

 

Program for dagen:

Kl 08.00 Salutt, flaggheising. Vestre Slidre skulekorps spelar: Livesending til facebook-side «Vestre Slidre kommune»

Kl 09.45 Ringing med kyrkjeklokker

Kl 10.00 Musikkandakt frå Lomen kyrkje, utan publikum. Film blir lagt ut på facebook- side «Kyrkja i Vestre Slidre»

Kl 11.00 Minnetale ved bautaen. Elevar frå 9. trinn: Film blir lagt ut på kommunen si facebook- side

Kl 12.30 Vestre Slidre sjukeheim/Bergtun. Tale for dagen ved ordførar. Underhaldning ved kulturskulen. Berre for bebuarar og tilsette.  Livesending til facebook-side «Vestre Slidre kommune»

Kl 13.00 Heile Norge syng «Ja vi elsker»: Livesending til facebook-side «Vestre Slidre kommune»

Kl 13.30 Slidrefjorden rundt: «17. mai-fulji med køyredoninga»

Køyrerute: Slidre- Røn- Skrøvik-Johmsborg-Ristetun-Kvamshall-Slidre

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har avsatt midler til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd.
Tilskudd til opplæring/forebyggende tiltak særlig rettet mot unge bilførere, eldre trafikanter, innvandrere eller MC- førere prioriteres. Tiltakene skal ikke være førerkortrettet.

Innan 15.mai skal alle elever ha et skuletilbud på skulen. Sidan Innlandstrafikk ikkje har kome med konkrete løysingar når det gjeld transport til/frå skulen for 5.-10. klasse, må vi veke 20 legge opp til at 5.-10. klasse går ulike dagar. Me oppmodar føresette til å bidra til at elevane i 5.-10. trinn kjem seg til og frå skulen fram til Innlandstrafikk får organisert dette på ein god måte. Dei dagane elevane ikkje skal møte på skulen, skal dei ha fjernundervisning.

Livesending frå 8.mai i Vestre Slidre her

 

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Søknadsfrist er 18. mai 2020.

 

I møte i kommunestyret den 23.04.2020 (sak KS-28/20) ble det med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 fatta følgjande vedtak:

I møte i kommunestyret den 23.04.2020 (sak KS-27/20) ble det med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 fatta følgjande vedtak:

 

Kommunen får mange forespørslar om det er lokale restriksjonar i Vestre Slidre. Det korte svaret er at det er det ikkje, me følgjer nasjonale retningsliner. I den samanheng viser me til Folkehelseinstituttet som 21. april kom med nye råd om fritidsreiser innanlands. Du kan lese meir om det på FHI sine nettsider.