Det er ein generell og absolutt bandtvangsbestemmelse i Hundeloven for perioden 1.4 – 20.08. 

I tillegg til reglane i Hundeloven, kan kommunane bestemme eigne forskrifter på områder som loven gir anledning til. For Vestre Slidre er det i lokal forskrift bestemt at det er utvida bandtvang i tida 21.8-10.10 for å ta omsyn til husdyr på beite. Reguleringa gjeld for der husdyr har lov å beite og faktisk beiter. Det er også vedteke bandtvang for ein del skiløyper; alle lysløyper og i 3/10 km på Vaset. Sjå forskrift under for meir detaljert informasjon.

 

 

 

Kommunestyret i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 20.06.19, sak KS-046/19, å legge forslaget til reguleringsplan for Tildheim hyttegrend ut til 1. gangs offentlig ettersyn. 

I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus og fritidsboliger. På bakgrunn av dette er Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger. 

 

 

Det er no inngått avtale med firma Dokka Entreprenør AS om bygging av gangvegen frå Slidredomen til Ølkenvegen. Kostnad for heile prosjektet ligg innafor vedteke budsjett på 6,5 mill.

Som følge av Jordbruksavtalen 2019 blir det mulig å søke på tilskudd for miljøvennlege spredemetoder for husdyrgjødsel som har spesielt stor betydning for utslipp av ammoniakk ( til og med indirekte lystgassutslipp) og luktproblem.

Lenke til Regionalt miljøtilskott

Beredskapsplan mot akutte rovviltskader på beitedyr i Vestre Slidre kommune er godkjent i kommunestyret den 20.06.2019.

Lenke til beredskapsplanen (PDF, 605 kB) 

Vestre Slidre kommune deltek i årets barkbilleregistrering. Dette blir gjort for å samanlikne bestanden av granbarkbiller frå år til år.

Skogsgruppa rydder skog for kommunen og tar også på seg oppdrag for hytter og i hager mot å få tømmeret. Gruppa er kjent i lokalmiljøet og er en god tilbyder av kortreist lokal ved.

Vestre Slidre kommune har teke i bruk eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss brev elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit.

Denne veka var det stor entusiasme hjå dei tilsette i heimetenesta i Vestre Slidre kommune. Forslaget og initiativet om å kjøpe to el-syklar kom frå dei tilsette. Hilde, Ida og Britt ser på frisk luft og fysisk aktivitet som ein ekstra bonus på vaktene sine no framover. Vi er og fornøyd med å ha «kortreiste syklar» frå lokalt næringsliv både på Intersport på Vaset og i Skørn.